cứng và giòn
câu, diễn đạt
1.じゃりじゃり​​

Thảo luận, đóng góp