cùng với mức đó
câu, diễn đạt
1.とうか 「等価」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cùng với mức đó

1. Cái gì làm cho A và B có cùng giá trị?/ Trong điều kiện nào thì A và B có cùng giá trị?
AとBが等価であるとはどういうことか。/どのような条件でAとBが等価になるか。
2. khối lượng tương đồng với năng lượng
質量とエネルギーは等価である

Kanji liên quan

ĐẲNGトウ
GIÁカ、ケ