cuộc chay tiếp sức
câu, diễn đạt
1.リレー​​

Thảo luận, đóng góp