cuộc chuyện trò huyên thuyên
câu, diễn đạt
1.まんだん 「漫談」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠN,MANマン
ĐÀMダン