cuộc dã ngoại nhỏ
câu, diễn đạt
1.ピクニック​​

Thảo luận, đóng góp