cuộc đấu thi đấu loại trực tiếp
câu, diễn đạt
1.トーナメント​​

Thảo luận, đóng góp