cuộc đi bộ đường dài
câu, diễn đạt
1.ハイキング​​

Thảo luận, đóng góp