cuộc đi bộ thể thao
câu, diễn đạt
1.オリエンテーリング​​

Thảo luận, đóng góp