cuộc diễu hành biểu diễn lớn
câu, diễn đạt
1.オンパレード​​

Thảo luận, đóng góp