cuộc điều tra dư luận
câu, diễn đạt
1.ポール​​

Thảo luận, đóng góp