cuộc đình công
danh từ
1.スト​​
2.ストライキ​​
3.ストライキ​​

Thảo luận, đóng góp