cuộc đối thoại
danh từ
1.たいだん 「対談」​​
2.たいわ 「対話」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỐIタイ、ツイ
THOẠI
ĐÀMダン