cuộc đua 500 dặm Indianapolis
danh từ
1.インジレース​​
câu, diễn đạt
2.インジレース​​

Thảo luận, đóng góp