cuộc đua thuyền
1.レガッタ​​
danh từ
2.ボートレース​​

Thảo luận, đóng góp