cuộc đứng biểu tình
1.ピケット​​
câu, diễn đạt
2.ピケ​​

Thảo luận, đóng góp