cuộc gặp thượng đỉnh
câu, diễn đạt
1.サミット​​

Thảo luận, đóng góp