cuộc gọi riêng tư
câu, diễn đạt
1.パーソナルコール​​

Thảo luận, đóng góp