cuộc nổi loạn
danh từ
1.はんらん 「叛乱」 [PHẢN LOẠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LOẠNラン、ロン
PHẢNハン、ホン