cuộc tấn công
danh từ
1.アサルト​​

Thảo luận, đóng góp