cuộc tế lễ
danh từ
1.さいれい 「祭礼」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỄレイ、ライ
TẾサイ