cuộc thí nghiệm
danh từ
1.テスト​​

Thảo luận, đóng góp