cuộc thi thuyền buồm
câu, diễn đạt
1.ヨットレース​​

Thảo luận, đóng góp