cuộc triển lãm băng
danh từ
1.アイスショー​​
câu, diễn đạt
2.アイスショー​​

Thảo luận, đóng góp