cuộc trò chuyện
câu, diễn đạt
1.トーク​​

Thảo luận, đóng góp