cuộc trượt tuyết qua đường có chướng ngại vật
câu, diễn đạt
1.スラローム​​

Thảo luận, đóng góp