cuối tháng này
câu, diễn đạt
1.こんげつまつ 「今月末」 [KIM NGUYỆT MẠT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIMコン、キン
NGUYỆTゲツ、ガツ
MẠTマツ、バツ