cuộn (dây đồng)
danh từ
1.コイル​​

Thảo luận, đóng góp