cuốn sách nhỏ
động từ
1.ブックレット​​

Thảo luận, đóng góp