cương lĩnh
danh từ
1.こうりょう 「綱領」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƯƠNGコウ
LÃNH,LĨNHリョウ