cương vị
danh từ
1.ぶしょ 「部署」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cương vị

1. giữ cương vị
部署を守る

Kanji liên quan

BỘ
THỰショ