cương vị làm cha
câu, diễn đạt
1.ふせい 「父性」 [PHỤ TÍNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤ
TÍNH,TÁNHセイ、ショウ