cúp thế giới
câu, diễn đạt
1.ワールドカップ​​

Thảo luận, đóng góp