da ngựa
danh từ
1.ばかく 「馬革」 [MÃ CÁCH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁCHカク