dã sử
danh từ
1.がいし 「外史」 [NGOẠI SỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỬ
NGOẠIガイ、ゲ