dải đất
1.ちたい 「地帯」​​
2.とち 「土地」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỔド、ト
ĐỊAチ、ジ
ĐỚI,ĐÁIタイ