dài lê thê
phó từ
1.うだうだ​​
câu, diễn đạt
2.うだうだ​​

Thảo luận, đóng góp