dải Ngân hà
danh từ
1.てんかん 「天漢」 [THIÊN HÁN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
HÁNカン