dải thiên hà
danh từ
1.てんが 「天河」 [THIÊN HÀ]​​
2.てんかん 「天漢」 [THIÊN HÁN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
HÁNカン