dàn máy hai-fai
danh từ
1.ハイファイ​​

Thảo luận, đóng góp