dáng dấp
1.ほちょう 「歩調」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘホ、ブ、フ
ĐIỀUチョウ