danh sách lỗi
câu, diễn đạt
1.バグリスト​​

Thảo luận, đóng góp