dao cắt
danh từ
1.カッター​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ dao cắt

1. ống kẹp dao cắt (chuôi dao)
カッター・コレット