dạo chơi
danh từ
1.けんぶつ 「見物」 [KIẾN VẬT]​​
động từ
2.けんぶつ 「見物する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
VẬTブツ、モツ