dấu chấm hết câu
câu, diễn đạt
1.ドット​​

Thảo luận, đóng góp