dầu đàn hương
danh từ
1.びゃくだんゆ 「白檀油」 [BẠCH ĐÀN DU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCHハク、ビャク
DUユ、ユウ
ĐÀNダン、タン