dấu hiệu xấu
danh từ
1.バッドマーク​​

Thảo luận, đóng góp