dấu móc vuông
danh từ
1.かぎかっこ 「鉤括弧」 [* QUÁT HỒ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUÁTカツ
HỒ