dầu sao đi nữa
câu, diễn đạt
1.だからって​​

Thảo luận, đóng góp