dấu trích dẫn
danh từ
1.かぎ 「鈎」​​

Thảo luận, đóng góp