dầu xăng octan cao
câu, diễn đạt
1.ハイオク​​

Thảo luận, đóng góp